Internationell samverkan

Globaliseringen har inneburit att såväl redovisning som revision är föremål för en långtgående internationell standardisering.

För Revisorsinspektionen innebär utvecklingen krav på en väl utvecklad omvärldsbevakning när det gäller utvecklingen av nya standarder för redovisning och revision och inte minst att dela erfarenheter kring tillsynsmetodik med andra tillsynsorganisationer.

Revisorsinspektionens internationella engagemang sker på nordisk, europeisk och global nivå.

Norden

Regelbundna möten genomförs med de nordiska tillsynsmyndigheterna där frågor om bl.a. införlivandet av EU:s reformpaket, tillsynens betydelse för utvecklingen av revisionskvaliteten samt samarbete kring tillsyn av internationella koncerner.

Särskilt fokus har ägnats åt frågor som har uppkommit i samband med tillsynsarbetet i respektive land och förutsättningarna för att genomföra gemensamma inspektioner av revisioner av gemensamt intresse för de nordiska tillsynsmyndigheterna.

EU

Revisorsinspektionen är Sveriges representant i Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) som består av de europeiska tillsynsmyndigheterna på revisionsområdet.

Kommittén har till uppgift att vara rådgivande organ till Europeiska kommissionen i frågor som rör revisorer och revision och att fullgöra vissa uppgifter när det gäller harmoniseringen av revisorsregleringen och tillsynen inom EU.

CEAOB har inrättat fem arbetsgrupper med ansvar för; bedömningar av tillsynssystem i tredjeländer, internationella revisionsstandarder, inspektioner, disciplinär tillsyn och marknadsövervakning.

Globalt

Revisorsinspektionen är medlem i organisationen International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), vars mål är att på olika sätt främja samarbete mellan tillsynsmyndigheter på revisorsområdet världen över.

IFIAR:s arbete syftar främst till att utveckla kvalitetskontrollerna för att göra de internationella tillsynsmyndigheternas arbetsmetoder så samordnade och effektiva som möjligt. IFIAR arbetar bl.a. genom särskilda seminarier för erfarenhetsutbyte där medlemmarnas praktiskt arbetande kvalitetskontrollanter träffas en gång per år och diskuterar ett antal ämnen på detta område.

IFIAR publicerar varje år en survey angående resultatet av medlemsländernas kvalitetskontroller. Se här.

PCAOB

Revisorsinspektionen har ett samarbetsavtal med den amerikanska tillsynsorganisationen för revisorer Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

Avtalet möjliggör gemensamma kvalitetskontroller av revisorer och revisionsföretag i Sverige som reviderar svenska bolag, registrerade på USA börsen.