2016

Bolagsverkets förslag om ändrade avgifter i elektroniska ärenden och ett automatiserat registreringsförfarande för extra vinstutdelning

FAR:s förslag till nya rekommendationer om revisionsberättelsens utformning mm

Fastighetsmäklarinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansdepartementets konsultation rörande förslag till EU-komissionens förslag till revisdering av det fjärde penningtvättsdirektivet

Finansdepartementets promemoria - Några finansmarknadsfrågor

Finansdepartementets promemoria - Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet

Finansdepartementets betänkande- Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Finansdepartementets betänkande- En hållbar transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Finansdepartementets betänkande- Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Finansdepartementets betänkande- Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet- samordning- ny peningtvättslag-m.m. (SOU 2016:8)

Finansdepartementets delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning

Finansinspektioenens förslag på kompletterande bestämmelser till nya regler om återhämtningsplaner samt regler för avtal om finansiellt stöd inom koncerner

Finansinspektionens förslag om förenklade skyldigheter för återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner

Finansinspektionens förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder

Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Finansinspektionens promemoria - FI s tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponeringar

Finansinspektionens promemoria- Kapitalkrav inom pelare 2 avseende löptidsantaganden

Justitiedepartementets betänkande- En känneteckensrättslig reform (SOU 2016:79) 

Justitiedepartementets promemoria- Namnbyte för Revisorsnämnden

Justitiedepartementets betänkande - Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65)

Justitiedepartementets promemoria- Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)

Justitiedepartementets betänkande- Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34)

Lotteriinspektionens anvisningar för revisorer i Rikslotterier

Regeringens remiss av naturvårdsverkets uppdragsredovisning

Skatteverkets hemställan Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter