Ansvarsförsäkring

Här hittar du information om ansvarsförsäkring för revisorer.

Mall för försäkringsintyg

En mall för hur försäkringsgivarens intyg kan se ut hittar du på denna länk.

En intygandemodell

Den tidigare ordningen där Revisorsinspektionen skulle godkänna villkoren i revisorers ansvarsförsäkringar tillämpas inte längre. Från och med år 2021 tillämpas istället en s.k. intygandemodell. Revisorsinspektionens överväganden kring regleringen och den närmare innebörden av bestämmelserna framgår av promemorian En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring (dnr 2019-246).

Intygandemodellen innebär att revisorer och registrerade revisionsbolag ska ge in bevis till Revisorsinspektionen om att de omfattas av en försäkring för den ersättningsskyldighet som de kan ådra sig i revisionsverksamheten och som uppfyller vissa i regelverket närmare angivna grundkrav. Ett sådant bevis ska utgöras av ett intyg från försäkringsgivaren. För revisorer som är verksamma vid ett registrerat revisionsbolag kan beviset i stället utgöras av ett intyg från revisionsbolaget om att revisorn omfattas av bolagets försäkring.

Bevis om försäkring ska ges in tillsammans med förstagångsansökningar om auktorisation eller registrering och vid ansökningar om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.

Grundkrav på försäkringen

Den obligatoriska ansvarsförsäkringen enligt 27 § revisorslagen (2001:883) ska avse den ersättningsskyldighet som en revisor eller ett registrerat revisionsbolag kan ådra sig i revisionsverksamheten. Närmare grundkrav för detta finns i 5 § revisorsförordningen. Försäkringen ska enligt huvudregeln tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att bedriva försäkringsrörelse i en stat inom EES. Den ska innehålla villkor som innebär att

  • den gäller för krav som framställs mot den försäkrade (även befarade krav som den försäkrade får kännedom om och anmäler till försäkringsgivaren) så länge försäkringen gäller,

  • den gäller även om skadan har uppkommit före försäkringstiden, om skadan var okänd när försäkringen tecknades,

  • den är förenad med ett efterskydd som innebär att försäkringen täcker krav som framställs mot den försäkrade inom tio år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring,

  • försäkringsersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och

  • den kan upphöra att gälla tidigast en månad efter det att Revisors­inspektionen har underrättats om upphörandet.

Försäkringsbeloppets storlek (den s.k. trappan) regleras i 16 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Försäkringsbeloppet ska vara förbehållet för den ersättningsskyldighet som revisorn ådrar sig i sin revisionsverksamhet. Minimibeloppet får inte heller urholkas genom att tas i anspråk för att täcka andra kostnader än ersättningsskyldigheten mot den skadelidande, t.ex. kostnader för rättegång. Efterskyddet omfattas inte av någon beloppsmässig reglering.