Offentlighet och sekretess i tillsynsverksamheten

Handlingar som kommer in till Revisorsinspektionen, t.ex. anmälningar, blir allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dem om de inte är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I Revisorsinspektionens tillsynsärenden förekommer det ofta uppgifter som är hemliga enligt offentlighets- och sekretesslagen, exempelvis uppgifter som rör företagshemligheter för revisorns klienter. Revisorsinspektionen får inte lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär t.ex. att den som har anmält en revisor inte alltid har rätt att få läsa hela revisorns yttrande i ärendet.

När Revisorsinspektionen har fattat ett beslut i ett ärende är beslutet offentligt.