Inget nytt allmänt uttalande om revisorns dokumentation

I höstas remitterade Revisorsinspektionen ett allmänt uttalande om bevarande av dokumentation (dnr 2017-1059). Uttalandet, som behandlade dokumentation när en revisor lämnar det revisionsföretag vid vilket han eller hon har varit verksam, kommer inte att resultera i en slutlig produkt.

Flertalet remissinstanserna var positiva till ansatsen att reglera både skyldigheten att bevara revisionsdokumentationen och rätten till dokumentationen. Det framhölls av remissinstanserna att det finns många goda skäl för att det bör vara revisionsföretaget som har äganderätten till dokumentationen och att det även bör vara revisionsföretaget som ska bevara dokumentationen.

Revisorsinspektionen har dock funnit det svårt att övervinna de rättsliga utmaningar som finns med att reglera den i grunden civilrättsliga frågan om äganderätten till dokumentationen inom ramen för ett allmänt uttalande om innehållet i god revisors- eller revisionssed. Inspektionen kommer därför inte att gå vidare med det allmänna uttalandet.

Revisorsinspektionen har för avsikt att senare återkomma till frågan om skyldigheten att bevara dokumentationen och om det finns skäl att ändra i myndighetens föreskrifter på området.