Nya utbildningskrav för blivande revisorer

Regeringen har den 31 maj beslutat om ändringar i revisorsförordningens utbildningskrav för blivande revisorer. Revisorsinspektionen har samma dag fattat beslut om nya föreskrifter om revisorsexamen som kompletterar förordningens krav. Detta är ett mycket viktigt steg mot en framtidsanpassad revision, säger Per Johansson, myndighetschef.

Förutsättningarna för revisorsprofessionen har förändrats väsentligt under de senaste åren. Detta gäller inte minst i och med globaliseringen och införandet av nya internationella regelverk för redovisning och revision. Den nya tekniska utvecklingen, behovet av att kvalitetssäkra det massiva informationsflödet samt användarnas efterfrågan på icke finansiell revision är också viktiga faktorer. För att möta alla dessa utmaningar behövs delvis en annan kompetens och därmed finns det också ett behov av en förändrad syn på vilka krav på utbildning som ska ställas på den som vill bli revisor.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. För att den som redan påbörjat sin utbildning till att bli revisor inte ska komma i kläm gäller vissa övergångsbestämmelser fram till år 2024.

Tydligare styrning, tillsyn och struktur

De nya reglerna ger en tydligare beskrivning av utbildningsinnehållet och möjliggör alternativa utbildningsvägar för blivande revisorer. Ändringarna är ägnade att bredda kompetensbasen samt höja både attraktiviteten för revisorsyrket och utbildningens kvalitet. Ändringarna kommer också att ge en både effektivare och mer framkomlig utbildning för revisorer. Sammantaget bedömer Revisorsinspektionen att åtgärderna i förlängningen kommer att leda till en kvalitetshöjning i revisionsverksamheten.

Ett reformpaket med tre delar

De nya reglerna består av följande tre delar.

Därutöver utarbetar branchorganisationen FAR i samarbete med universitet och högskolor lärandemål för samtliga ämnesområden som ingår i den teoretiska utbildningen. Lärandemålen utgår från IAESB:s utbildningsstandarder IES och väntas bli fastställda under slutet av året.

Revisorsinspektionen kommer inom kort på sin webbplats publicera ytterligare information om förändringarna och vad de nya utbildnings- och kompetenskraven innebär jämfört med tidigare regler.