Revisor i företag av allmänt intresse

Tänk på detta när du reviderar företag av allmänt intresse.

I Sverige uppgick antalet revisionsföretag som reviderar företag av allmänt intresse per den sista december 2019 till 16. Revisorsinspektionen kan konstatera att marknadskoncentra­tionen fortsatt är hög och domineras av fyra stora revisionsföretag. Mindre revisionsföretag har svårt att komma in på marknaden för revision av företag av allmänt intresse och kan därför möta svårigheter i att uppnå tillräcklig kompetens för att åta sig dessa uppdrag. De revisionsföretag som, för första gången, överväger att åta sig ett sådant uppdrag bör göra ett noggrant förarbe­te och en konsekvensanalys. Revisorsinspektionen redogör här för några centrala förutsättningar för och krav som följer av att ha revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse.