Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2022

Myndigheten kommer fortsatt att utveckla organisation och arbetssätt mot ökad relevans och effektivitet samt driva och föreslå åtgärder som stärker revisionen i Sverige.

Kärnverksamheten - tillsyn, examination och tillstånd - kommer att bedrivas som planerat och enligt uppställda mål. Tillsynen ska inriktas mot principiella och praxisbildande frågor och i syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för revisorer och revision. Myndigheten kommer att arbeta vidare med den digitala infrastrukturen, digitala prov för revisorsexamen och IT- säkerhet.

Under året kommer arbetet med att operationalisera den nya strategiska planen för perioden 2022 – 2026 att inledas.

Arbetsgrupper kommer att tillsättas inom en rad områden som får i uppdrag att bevaka och i tillämpliga fall närmare konkretisera åtgärder och aktiviteter inom respektive område.

  • Kompetenskrav och revisorsexamen
  • Digitalisering och automatisering
  • Granskning av hållbarhet
  • Ekonomisk brottslighet och penningtvätt
  • De mindre revisionsföretagens utmaningar
  • IT-säkerhet samt säker kommunikation med myndighetens målgrupper
  • Visselblåsarfunktion
  • Kompetensförsörjning och god arbetsmiljö