Stärkt revisorsroll

Definition av revisorsbegreppet

Det saknas en enhetlig definition av revisorsbegreppet i Sverige. Därtill är revisionens roll i samhällsstyrningen inte tydligt preciserad.

Det finns problem kring gränsdragningar mellan olika aktiviteter som knyter an till revision och som medför oklarheter kring vad som egentligen är revision och i förlängningen vad som kan förväntas av den. Det handlar bl.a. om hur revisionsbegreppet förhåller sig till lekmannarevisorer och sådana kvalitetshöjande aktiviteter som rådgivning, kvalitetssäkring och utvärdering.

En gemensam ”grundplatta” för all finansiell yrkesrevisor borde enligt Revisorsinspektionen införas och som bygger på följande delar:

  • likartade kompetenskrav på yrkesrevisorers teoretiska och praktiska utbildning, prov och auktorisation eller certifiering oavsett inom vilken sektor de verkar,
  • en, så långt möjligt, gemensam normering av revisionen och yrkesetiska krav på revisorerna där god revisors- och revisionssed betyder samma sak i revisionen av såväl privat som offentlig sektor,
  • ett systematiskt och enhetligt system för extern tillsyn och kvalitetssäkring som omfattar samtliga yrkesrevisorer och deras revisioner.

Detta skulle enligt Revisorsinspektionen tydliggöra revisors- och revisionsbegreppet samt säkra en hög och enhetlig kvalitet i all finansiell yrkesrevision, oavsett om den genomförs inom den privata, statliga eller kommunala sfären.

 

Förändrade förutsättningar och förväntningar leder till en ny revisorsroll

Det finns tydliga tecken på att den traditionella revisorsrollen är på väg att förändras. Revisionsbranschen genomgår och står inför stora utmaningar, inte enbart med anledning av regeländringar inom EU till följd av finanskrisen 2008. Begränsningar i revisionsplikten, snabb teknisk utveckling, digitalisering och andra omvärldsfaktorer skapar nya förutsättningar.

Samtidigt innebär globaliseringen ett allt större inslag av internationell harmonisering som leder till ett mindre behov av specifika krav på svenska regler för revision. Här har Revisorsinspektionen en viktig uppgift i att vara ett stöd till regeringen och övervaka och verka för en ändamålsenlig reglering inom området. "Särsvenska" regler för revisorer som inte längre fyller ett relevant behov riskerar annars att bli en begränsning för svenska revisorers möjligheter att anpassa sig till omvärldsförändringar.

Vidare behövs en anpassning till omvärldens behov av nya och mer ändamålsenliga tjänster. Det finns ett ökat behov av att revisorer inte enbart bestyrker finansiell rapportering, utan även annan icke finansiell information, exempelvis hållbarhet och kvalitet. För detta område finns behov av regelförändringar i syfte att tydliggöra kraven på revisorerna och revisionen.