Stärkt revisorsroll

Förändrade förutsättningar och förväntningar leder till en ny revisorsroll

Det finns tydliga tecken på att den traditionella revisorsrollen är på väg att förändras. Revisionsbranschen genomgår och står inför stora utmaningar, inte enbart med anledning av regeländringar inom EU till följd av finanskrisen 2008. Begränsningar i revisionsplikten, snabb teknisk utveckling, digitalisering och andra omvärldsfaktorer skapar nya förutsättningar.

Samtidigt innebär globaliseringen ett allt större inslag av internationell harmonisering som leder till ett mindre behov av specifika krav på svenska regler för revision. Här har Revisorsinspektionen en viktig uppgift i att vara ett stöd till regeringen och övervaka och verka för en ändamålsenlig reglering inom området. "Särsvenska" regler för revisorer som inte längre fyller ett relevant behov riskerar annars att bli en begränsning för svenska revisorers möjligheter att anpassa sig till omvärldsförändringar.

Vidare behövs en anpassning till omvärldens behov av nya och mer ändamålsenliga tjänster. Det finns ett ökat behov av att revisorer inte enbart bestyrker finansiell rapportering, utan även annan icke finansiell information, exempelvis hållbarhet och kvalitet. För detta område finns behov av regelförändringar i syfte att tydliggöra kraven på revisorerna och revisionen.