Tematillsyn - ägande och struktur

Revisorsinspektionen har publicerat en rapport från sin fjärde tematillsyn – revisionsföretagens ägande och struktur

Bakgrund

Tematillsyn är en viktig del i Revisorsinspektionens förebyggande tillsyn och i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed. Du kan läsa mer om tillsynsformen på den här sidan.

Vid myndighetens olika kontakter med företrädare för revisionsföretag har det framkommit att det råder viss oklarhet om vilka typer av företag som revisionsföretag får äga andelar i och hur olika bestämmelser om ägande förhåller sig till varandra. Myndig­heten har mot denna bakgrund genomfört en tematillsyn om revisionsföretagens ägande och hur de får strukturera sin verksamhet.

Syftet med tematillsynen har varit att kartlägga revisionsföretagens ägande av andra företag, att erhålla ett bättre kunskapsläge för Revisorsinspektionen samt för revisions­branschen och att sammanställa ett underlag som ska kunna ligga till grund för fortsatta aktiviteter; såsom exempelvis informationsinsatser eller, om tillsynen visar på ett sådant behov, en begäran om lagändring.

Resultat och slutsatser

Tematillsynen har gett bilden att de registrerade revisionsbolagens innehav och strukturer i huvudsak ligger i linje med lagstiftningen. Det har emellertid också framkommit exempel på innehav och strukturer som kan anses vara tveksamma, eller i vissa fall otillåtna.

Tematillsynen har visat att bestämmelserna om ägande och struktur i revisorslagen (2001:883) är svårtillgängliga. Detta gäller särskilt 10 § 2, som är tänkt att innebära en lättnad från tidigare regler med det uttryckliga syftet att tillåta revisionsföretagen att placera överlikviditet i börsnoterade aktier. Detta är dock inte helt enkelt att förstå genom bestämmelsens ordalydelse.

Revisorsinspektionen drar i rapporten följande övergripande slutsatser.

För att bedöma om ett innehav av andelar i ett annat företag är tillåtet behöver ett antal bestämmelser i revisorslagen analyseras. Det som till synes verkar vara avgränsat till frågan om ett visst ägande är tillåtet kan vid en närmare granskning samtidigt visa sig vara en fråga om verksamhetsformer och struktur.

Det är av betydelse i vilket perspektiv man analyserar frågan om tillåtet ägande och i vilken situation ägandet uppstår.

Naturligt samband, ägarbolag och utspädning är begrepp som kan leda till tolkningsfrågor.

Dessa slutsatser illustrerar oklarheter inom området. Eftersom det är önskvärt både för branschen och för Revisorsinspektionen att reglerna och hur de ska tillämpas är tydliga är myndigheten öppen för en fortsatt diskussion i dessa frågor och för en översyn av reglernas utformning. 

– Myndighetens iakttagelser i tematillsynen och de analyser av regelverket som gjorts utifrån dem kommer att vara till stor nytta för myndigheten och för branschen, säger Revisorsinspektionens chef Per Johansson i en kommentar.

Rapporten består huvudsakligen av en genomgång och analys av de bestämmelser i revisorslagen som är av betydelse för det granskade området. Därutöver innehåller rapporten ett antal exempel på vanligt förekommande situationer genom vilka regelverket ytterligare beskrivs och analyseras. Revisionsföretagen har anonymiserats i rapporten.

Du kan läsa rapporten här.

För vidare frågor kan tematillsynens projektledare Philip Lagerling och Ester Frisinger Muwanga kontaktas på ri@revisorsinspektionen.se.