Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 september 2022 och avgjorde då sex tillsynsärenden och ett ärende om dispens

Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om varning och erinran i fem. Den sökta dispensen beviljades.

Ärendet 2022-634 rör revisorsyttranden vid ansökningar om omställningsstöd. Revisorn hade i yttrandena uppgett att företaget inte hade fattat något beslut om värdeöverföringar under den förbjudna tiden. Det aktuella bolaget hade dock under den tidsperioden fattat ett beslut om vinstutdelning på årsstämman. Detta beslut återkallades samma dag vid en extra bolagsstämma. Tillsynsnämnden konstaterade att revisorns uppdrag var att rapportera sina iakttagelser i aktuellt avseende, att hen därför inte hade grund för att i yttrandena ange att något beslut om vinstutdelning inte hade fattats och att yttrandena därför var felaktiga. Revisorn gavs en erinran.

Ärendet 2022-1131 handlade om dispens från reglerna i EU:s revisorsförordning om högsta tillåtna förhållande mellan icke-revisionstjänster och revisionsarvodet (fee cap). Vid en sammantagen bedömning ansågs det finnas sådana särskilda skäl som krävs för en dispens varför den sökta dispensen beviljades för år 2022. I beslutet betonas bl.a. att om det finns risk för att arvodesbegränsningen skulle komma att överskridas kan revisorn behöva avstå från sådana (planerade) tjänster som kan tillhandhållas av annan.

Varning

2022-853

Erinran

2022-634

2022-785

2022-786

2022-799

2022-858

Dispens

2022-1131