Allmänna uttalanden

Revisorsinspektionen har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Detta sker bl.a. genom att myndigheten avger allmänna uttalanden.

Ett allmänt uttalande är rekommendation som närmare tydliggör tillämpningen av en regel samt anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Här hittar du de uttalanden som myndigheten lämnat.

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen (2020)

K2 och fortsatt drift (2016)

Efterutdelning (2015)