Allmänna uttalanden och yttranden

Revisorsinspektionen har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Detta sker bl.a. genom att myndigheten avger allmänna uttalanden eller yttranden.

Ett allmänt uttalande är rekommendation som närmare tydliggör tillämpningen av en regel samt anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Ett yttrande är ett svar på en ställd fråga.

Här hittar du de uttalanden och yttranden som myndigheten lämnat.

Uttalanden

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen (2020)

K2 och fortsatt drift (2016)

Efterutdelning (2015)

Yttranden

God revisionssed i fråga om granskning av omställningsstöd (2023)