Allmänna uttalanden

RI har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Detta sker bl.a. genom att myndigheten kan avge allmänna uttalanden.

Ett allmänt uttalande är rekommendation som närmare tydliggör tillämpning av en regel samt anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Här hittar du de uttalanden som RI lämnat.

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen (2018)

K2 och fortsatt drift (2016)

Efterutdelning (2015)

FAR:s Uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag (2005)