There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Allmänna uttalanden - Revisorsinspektionen

Allmänna uttalanden

Revisorsinspektionen har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Detta sker bl.a. genom att myndigheten avger allmänna uttalanden.

Ett allmänt uttalande är rekommendation som närmare tydliggör tillämpningen av en regel samt anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Här hittar du de uttalanden som myndigheten lämnat.

Etikkodens betydelse för tillämpningen av 21 a § revisorslagen (2018)

K2 och fortsatt drift (2016)

Efterutdelning (2015)