Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 december 2023 och avgjorde då tio tillsynsärenden och lämnade ett förhandsbesked

Vid sammanträdet beslutades det att i sju fall meddela varning och i tre fall erinran. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift. Ansökan om förhandsbesked besvarades jakande.

I ärendet 2023-75 konstaterades brister i granskningen av intäkter i fem revisionsuppdrag. Utredningen visade också på brister i granskningen av varulager i två av bolagen och av mervärdesskatt i ett av bolagen. Dessutom hade inte revisorn för något av de i ärendet aktuella revisionsuppdragen fullgjort sina skyldigheter enligt penningtvättslagen. Revisorn fick en varning förenad med sanktionsavgift med 60 000 kr.

I ärendet 2022-1226 upplyste revisorn i en bostadsrättsförening inte i sina revisionsberättelser om att föreningens årsredovisningar för tre räkenskapsår saknade väsentlig information om en tvist. Upplysningarna skulle ha gjorts i form av modifierade uttalanden avseende årsredovisningarna. Revisorn gavs en erinran.

Ärendet 2023-1334 berörde bestämmelsen i 20 kap. 30 § aktiebolagslagen om tillstånd till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet. Revisorn gavs en erinran.


Varning med sanktionsavgift

2023-75

Varning

2022-1107

2022-1540

2023-653

2023-1045

2023-1046

2023-1047

Erinran

2022-1226

2023-656

2023-1334

Förrhandsbesked

2023-1480