Tillsyn

RI utövar tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag.

Tillsynsområdet, som är den enskilt största verksamheten vid myndigheten, innefattar:

• Kvalitetskontroll: Denna sker av kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag. Kvalitetskontrollen sker i dels genom den särskilda kvalitetskontrollen av företag av allmänt intresse, dels övrig kvalitetskontroll.

• Disciplinärenden: Utredning sker efter anmälan eller att RI på eget initiativ öppnar ett ärende. Inom RI finns ett särskilt beslutsorgan, Tillsynsnämnden för revisorer, som bl.a. fattar beslut i frågor om disciplinära åtgärder.

• Riskbaserad tillsyn: Detta är ärenden som initieras av RI och som är baserade på identifierade och/eller misstänkta riskfaktorer.

• Förhandsbesked: Dessa kan avse antingen om en revisor med hänsyn till sin opartiskhet och självständighet kan inneha ett visst revisionsuppdrag eller om en revisor får utöva viss s.k. sidoverksamhet.