Regeringen i Storbritannien har nu lämnat förslag till Parlamentet om hur förtroendet ska återställas för revisionen och bolagsstyrningen i landet.

Förslagen bygger på de rekommendationer som tidigare lämnats i de tre oberoende utredningar som gjorts av Sir John Kingman’s Independent review of the Financial Reporting Council, the Competition and Market Authority’s statutory audit market study, samt Sir Donald Brydon’s independent review of the quality and effectiveness of audit.

Förslagen behandlar bl.a. följande områden:

  • Företagens rapportering av sin styrning, förvaltning samt finansiella ställning och hur revisonen ska av denna ska utföras.
  • Hur revisionen och revisionsmarknaden bör förändras.
  • Hur tillsynen ska genomföras av den nya tillsynsmyndigheten.

Kommentarer och synpunkter på förslagen kan lämnas senast den 8 juli 2021.

Läs rapporten i sin helhet här.