Tillsynsnämnden för revisorers extrasammanträde den 12 oktober 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 oktober 2020 och avgjorde då ett dispensärende.

Ärendet, 2020-1314, handlade om dispens från reglerna i EU:s revisorsförordning om högsta tillåtna förhållande mellan icke-revisionstjänster och revisionsarvodet (fee cap).

Revisorsförordningens bestämmelser om arvodesbegränsningar trädde i kraft redan år 2016, men blev tillämpliga först år 2020. Detta är första gången som frågan om dispens från reglerna i förordningen har prövats.

Tillsynsnämnden beslöt att ge den sökta dispensen för år 2020, men att avslå för år 2021. I beslutet betonas att möjligheten till dispens är avsedd att vara en säkerhetsventil för bl.a. oförutsedda händelser.