Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 17 april 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 17 april 2020 och avgjorde då elva tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i åtta ärenden. Tre av dessa förenades med en sanktionsavgift. I tre ärenden blev påföljden en erinran. 

Tillsynsnämnden fattade beslut i tre ärenden som rör revisorns skyldigheter i fall där revisionsklientens årsredovisning inte upprättas i rätt tid. Två av ärendena, 2019-1298 och 2020-10, avsåg aktiebolag som vid upprepade tillfällen hade underlåtit att upprätta årsredovisning i rätt tid. Ett av dessa beslut, 2020-10, behandlar även skyldigheten att i vissa fall skicka en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket. Det tredje ärendet, 2019-1418, avsåg en stiftelse.

I ett av ärendena, 2020-139, meddelades en revisor en varning på grund av att han bedrev sidoverksamhet i som till art och omfattning stod i strid med bestämmelserna om otillåten sidoverksamhet i 25 § revisorslagen. Över hälften av revisorns klienter utgjordes av bolag inom fastighetsförvaltning och fastighetsrelaterad projektutveckling. Revisorns sidoverksamhet bestod av fastighetsrelaterad verksamhet i samma region som flertalet klienters verksamhet.

I ärendet, 2019-678, kritiserades revisorn för att ha skickat ut en erinran enligt aktiebolagslagen till bolagets styrelse utan att ha haft saklig grund för detta. I erinran påtalade revisorn att bolagets verkställande direktör, tillika styrelsesuppleant i bolaget, hade meddelats näringsförbud av tingsrätten och därför uppmanades att avgå som verkställande direktör och styrelsesuppleant och att avyttra sina aktier i bolaget. Beslutet om näringsförbud hade dock inte vunnit laga kraft vid tidpunkten för den skriftliga erinran till bolaget och gällde därför ännu inte. Den disciplinära åtgärden från tillsynsnämnden blev en erinran.

I tre ärenden, 2019-682, 2019-886 och 2019-916, förenades varningarna med sanktionsavgifter. Tillsynsnämnden uttalade att sanktionsavgiften bör bestämmas till 25 000 kronor i fall som avser bristande betalning av skatter och avgifter i den egna revisionsverksamheten. I ett ärende, 2019-682, sänktes sanktionsavgiften till 15 000 kr med hänsyn tagen till revisorns finansiella ställning. 

Varning med sanktionsavgift

2019-682

2019-886

2019-916

Varning

2019-628

2019-641

2019-914

2020-10

2020-139

 Erinran

2019-678

2019-1298

2019-1418