Normering

RI har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Praxisbildningen sker på flera olika sätt, bl.a. genom att RI utfärdar föreskrifter och allmänna uttalanden. Vidare är ställningstaganden som myndigheten gör i sina beslut om disciplinär åtgärd samt rapporter från de periodiskt återkommande kvalitetskontrollerna praxisbildande.