Normering

Revisorsinspektionen har ett ansvar för att de normer som de kvalificerade revisorerna använder i sina revisionsuppdrag, dvs. god revisionssed och god revisorssed, utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Praxisbildningen sker på flera olika sätt, bl.a. genom att Revisorsinspektionen utfärdar föreskrifter och allmänna uttalanden. Vidare är ställningstaganden som myndigheten gör i sina beslut om disciplinär åtgärd, tematillsyner samt genomförda kvalitetskontroller praxisbildande.