Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 11 februari 2022 och avgjorde då tretton ärenden

Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om upphävande, i ett fall om varning med sanktionsavgift, i två fall om varning och erinran i nio. Av de ärenden som ledde till erinran handlade åtta om granskning i samband med ansökningar om omställningsstöd.

I ärendet 2020-844 var arten och omfattningen av bristerna i revisionsarbetet sådana att det gav anledning att ifrågasätta revisorns förmåga att fullgöra en godtagbar revision varför revisorns godkännande upphävdes med omedelbar verkan.

Ärendet 2021-1781 gällde ett registrerat revisionsbolag som vid tidpunkten för Revisorsinspektionens kvalitetskontroll inte gjort någon sådan allmän riskbedömning som en verksamhetsutövare är skyldig att göra och dokumentera. Avsaknaden av en allmän riskbedömning – tillsammans med den omständighet att revisionsbolaget saknade rutiner avseende åtgärder enligt penningtvättslagen – har medfört att det saknats förutsättningar för de anställda att i de enskilda uppdragen vidta de övriga åtgärder som penningtvättslagen förutsätter. Dessa förhållanden har tillsammans medfört en väsentligt ökad risk för att revisionsbolagets tjänster kunnat användas som ett led i att genomföra eller dölja penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bristerna är allvarliga och har förelegat under en längre tid. Det finns också anledning att se särskilt allvarligt på brister av detta slag när de, som i detta fall, har avsett en förhållandevis omfattande verksamhet. Revisionsbolaget tilldelades därför en varning förenad med sanktionsavgift om 600 000 kr.

Ärendet 2021-65 avsåg en revisor som åsidosatt sina skyldigheterna som i revisor i flera avseenden; dels vid planeringen och riskbedömningen av uppdraget, dels vid granskningen av väsentliga poster i bolagets resultat- och balansräkningar. Revisorn hade bl.a. bedömt kundens riskprofil för penningtvätt och finansiering av terrorism som låg, dvs. lägre än normalt, trots att omständigheterna enligt Revisorsinspektionens mening tvärtom var sådana att de borde ha föranlett ett övervägande om att risken var förhöjd dvs. höge än normalt. Revisorn gavs en varning.

Upphävande

2020-844

Varning med sanktionsavgift

2021-1781

Varning

2020-1156

2021-65

Erinran

2021-1015

2021-1396

2021-1418

2021-1445

2021-1497

2021-1582

2021-1712

2021-1713

2021-1795