2017

Finansdepartementets betänkande- Kvalitet i välfärden (SOU 2017:8)

Justitiedepartementets betänkande- Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31)

Finansdepartementets promemoria Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Finansdepartementets promemoria om förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Finansdepartementets promemoria Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Finansinspektionens förslag till föreskrifter om vissa betalkonton

Finansinspektionens förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter med anledning av mifid och mifir

Lotteriinspektionens riskbedömningar angående risker för penningtvätt och finansiering av terrorism på den svenska spelmarknaden

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att introducera elektroniska tjänstekort

Utrikesdepartementets förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhanahållande av information, förfarande samt hjälp- och problemlösningstjänster

Utrikesdepartementets förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att begära och tillhandahålla information från företag i förhållannde till den inre marknaden