Marknadsanalys av den brittiska revisionssektorn

Den brittiska konkurrens- och marknadsmyndigheten har för den brittiska regeringen genomfört en oberoende utredning av revisionssektorn.

Den brittiska konkurrens- och marknadsmyndigheten (CMA) har på uppdrag av den brittiska regeringen genomfört en oberoende utredning av revisionssektorn. Detta med anledning av den senaste tidens företagsskandaler i Storbritannien och tillsynsmyndighetens frekventa iakttagelser om brister i revisionskvalitet, oberoende och professionell skepticism.  

Utredningen har identifierat allvarliga konkurrensproblem och föreslår ändringar i lagstiftningen i syfte att förbättra konkurrensen på revisionsmarknaden samt öka oberoendet och kvalitén i genomförda revisioner till förmån för sparare och investerare.

Utredningens rekommendationer har föregåtts av omfattande diskussioner med revisionsbyråerna, investerare samt näringslivet. CMA:s förslag har lämnats till regeringen och beslut förväntas ske under 2019.

Några av utredningens rekommendationer

1. En operativ uppdelning mellan revisions- och icke-revisionsverksamhet i multidisciplinära revisionsbyråer, för att säkerställa maximalt fokus på revisionskvalitet.

Syftet med revision respektive icke-revisionstjänster är olika. Revisionens syfte är att tillhandahålla en oberoende granskning av sanningsenligheten i bolagets finansiella rapporter och skapa trygghet för aktieägarna och andra intressenter. Syftet med icke-revisionstjänster är att ge råd för att främja bolagets intresse.

Denna konflikt är väl känd och ett flertal regler finns för att minska intressekonflikter. Konflikten på byrånivå ökar i takt med att revisionsverksamheten står för en allt mindre del av revisionsbyråernas totala verksamhet. Över tid har de största revisionsbyråerna i UK förändrats, från att i huvudsak ha levererat revisionstjänster med begränsade rådgivningsinsatser, till att bli konsultföretag där revision utgör en allt mindre del av verksamheten. Detta ger ett ökat fokus på rådgivningstjänster framför revisionskvalitet.

Därutöver finns intressekonflikter när en revisionsbyrå utför revision samtidigt som man levererar icke-revisionstjänster till en och samma kund. Detta skapar risker genom att revisorerna blir försiktiga i sin revisionskritik inför rädslan för att förlora intäkter från icke-revisionstjänsterna. Revisionsbyråerna använder revisionen som inkörsport för att sälja andra tjänster.

2. Gemensamma revisioner, joint audits

Förslaget om obligatorisk gemensam granskning av de stora bolagen syftar till att minska hindren för de mindre revisionsbyråerna att etablera sig på marknaden.

I Frankrike, där gemensam revision är ett krav, finns indikationer både på att det kan få effekten av en minskad marknadskoncentration för Big 4 och att det är möjligt att genomföra joint audits utan negativa följder.

3. Regelbunden tillsyn över revisionsutskotten, som genomför urvalsprocessen av revisorer och övervakar revisionen, i syfte att tydliggöra deras ansvar att öka fokus på revisionskvalitet.

 4. En uppföljning av marknadssituationen efter fem år för att utvärdera vad som hänt.

Andra möjliga åtgärder som behöver utredas ytterligare

  • Översyn av ersättningsystemet för partners.
  • Ägandet av revisionsbyråer.
  • Den nya tekniken och möjligheten för de mindre byråerna att få tillgång till denna.
  • Åtgärder för att öka information till aktieägarna och revisionsutskotten.
  • Uppsägningstiden för partners och seniora medarbetare på Big 4.
  • Ändrade regler för offerter och rotationer.

Du kan ta del av rapporterna i sin helhet genom att gå in på följande länkar:

Första delrapporten, 18 december 2018:

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c17cf2ae5274a4664fa777b/Audit_update_paper_S.pdf

Slutlig rapport, 18 april 2019:

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5cb89b2bed915d74fed24206/CMA_final_audit_market_report_A.pdf