Ägare/medlemmar

Ägare/Medlemmar

Högsta beslutande organ för aktieägare i ett aktiebolag är bolagsstämman (årsstämma är en form av ordinarie bolagsstämma). Högsta beslutande organ för medlemmar i en förening är föreningsstämman.

Stämman fattar bland annat beslut om:

  • fastställande av resultat och balansräkning
  • disposition av vinst eller förlust
  • ansvarsfrihet för styrelse och om sådan utsetts, verkställande direktör
  • val av styrelse 
  • val av revisor

Den valde revisorn lämnar i sin revisionsberättelse rekommendationer till ägarna/medlemmarna utifrån den granskning som utförts. 

Att stämman beviljar ansvarsfrihet innebär som huvudregel ett godkännande av styrelsens och verkställande direktörens arbete och att aktiebolaget/ föreningen inte får framställa skadeståndsanspråk mot dessa. Undantag finns, till exempel om det framkommer förhållanden efter stämman som inte var kända när beslut om ansvarsfrihet fattades.

Mindre aktiebolag och föreningar behöver inte, om inte bolagsordning eller stadgar föreskriver annat, ha godkänd eller auktoriserad revisor. (Mer information om vilka bolag som behöver ha revisor hittar du hos Bolagsverket.) Föreningar har ofta istället förtroendevalda revisorer/ lekmannarevisorer. 

Revisionochannangranskning Agaremedlemmar StyrelseVD RevisorA RevisorB Arsredovisning RevisorsinspektionenA RevisorsinspektionenB Redovisningskonsult