Uppdaterat allmänt uttalande om IESBA:s etikkod

Revisorsinspektionen har uppdaterat sitt allmänna uttalande om IESBA:s etikkod.

Revisorsinspektionen gjorde den 22 februari 2018 ett allmänt uttalande om vilken betydelse International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) etikkod har för tillämpningen av 21 a § revisorslagen.

IESBA har därefter sett över koden och omarbetat den. Ändringarna har föranlett Revisorsinspektionen att göra vissa redaktionella ändringar i uttalandet när det gäller de hänvisningar som görs till olika delar i koden. Uttalandet är i sak oförändrat.

Du kan läsa det uppdaterade allmänna uttalandet här.