Utgången i den riskbaserade tillsynen

Revisorsinspektionen har under flera år arbetat med att effektivisera arbetsformerna och utgår därför i hög utsträckning från principerna om risk och väsentlighet. Detta har under året lett till att det i ett antal fall har räckt med enklare utredningsåtgärder för att göra bedömningen att det framstår som högst osannolikt att de omständigheter som omfattats av anmälan skulle kunna leda till en disciplinär åtgärd. I dessa fall har ytterligare utredningsåtgärder inte vidtagits och något ärende har inte öppnats. Detta förhållningssätt frigör resurser hos myndigheten som kan användas för att arbeta mer koncentrerat med de mer väsentliga tillsynsärendena och hålla handläggningstiderna för dessa så korta som möjligt.

Under året har Revisorsinspektionen avgjort 86 tillsynsärenden. Av dessa ledde ett till att en revisors godkännande upphävdes. I 17 fall blev den disciplinära åtgärden en varning, i tre av dessa förenades varningen med en sanktionsavgift. Antalet erinringar har ökat kraftfullt. Under året fattades det beslut om erinran i 28 fall. Detta beror på övervägande del på att erinran varit den påföljd i de ärenden om granskning av bolags ansökningar om omställningsstöd som har avgjorts under året. Antalet ärenden som har avslutats utan åtgärd, skrivits av, har minskat jämfört med tidigare år och uppgick till 40 stycken. Detta förklaras till del av att Revisorsinspektionen har fortsatt att utveckla den riskbaserade tillsynen mot väsentliga eller praxisbildande ärenden. Det totala antalet ärenden som har avgjorts av Tillsynsnämnden för revisorer ligger dock i nivå med tidigare.