Tillstånd

Myndighetens tillståndsverksamhet delas in i förhandsbesked, auktorisation och godkännande samt registrering av revisionsbolag.

Förhandsbesked: Dessa kan avse antingen om en revisor med hänsyn till sin opartiskhet och självständighet kan inneha ett visst revisionsuppdrag eller om en revisor får utöva viss s.k. sidoverksamhet. Beslut fattas av Tillsynsnämnden för revisorer.

Ansökningar om auktorisation och godkännande av revisorer. Efter avlagt revisorsexamen med godkänt resultat kan ansöka om att bli auktoriserad som revisor lämnas till myndigheten. Sådana beslut gäller som huvudregel i fem år och därefter ska myndigheten, om en ny ansökan görs, på nytt pröva frågan om auktorisation eller godkännande. Revisorsinspektionen utfärdar föreskrifter inom området.

Ansökan om registrering av revisionsbolag. Ett registrerat revisionsbolag kan vara ett handelsbolag eller ett aktiebolag. För att beviljas registrering eller fortsatt registrering måste bolaget uppfylla särskilda villkor enligt 13-16 §§ revisorslagen (2001:883). En registrering som revisionsbolag är giltig i fem år och löper från och med månaden efter att myndighetens beslut om registrering har fattats. Registrering av ett revisionsbolag medför att själva bolaget, till skillnad från ett icke registrerat revisionsföretag, kan väljas som revisor. Revisorsinspektionen utfärdar föreskrifter inom området.