Nya föreskrifter från Revisorsinspektionen, återställning av avgift

Avgiftsnivån för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen, som omfattar revisorer och revisionsbolag som har uppdrag i företag av allmänt intresse, har justerats inför 2019.

Samtliga revisorer och revisionsföretag som har uppdrag i företag av allmänt intresse ska årligen betala en avgift för den periodiskt återkommande kvalitetskontroll som Revisorsinspektionen utför. Avgiften bestäms med hänsyn till antalet revisionsuppdrag i sådana företag och till hur stora dessa företag är. Avgiften har varit tillfälligt sänkt under 2017 och 2018 och har inför 2019 återställts till den nivå för totalt avgiftsuttag som gällde för 2016.

Du hittar de ändrade förskrifterna här.