Handläggningstider kvalitetskontroll

RI:s kvalitetskontroll av auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse har till syfte att ge trovärdighet åt offentliggjord finansiell information och förstärker skyddet för aktieägare, investerare, kreditgivare och andra berörda parter. För att fylla denna funktion, och för att i övrigt vara relevant, måste resultatet av genomförda inspektioner kommuniceras med de revisorer och registrerade revisionsbolag som är föremål för kontrollen samt med berörda intressenter inom en rimlig tid från det att inspektionen avslutas. RI har därför följande åtagande:

Den rapport som RI upprättar efter varje genomförd kvalitetskontroll ska behandlas vid ett slutmöte med revisionsföretagets ledning. Detta slutmöte ska normalt hållas inom tre månader efter sista dagen för inspektion på plats hos revisionsföretaget. Rapportens innehåll ska därefter fastställas i nära anslutning till slutmötet.