EU-kommissionens marknadsrapport

Den 28 januari 2021 lämnade kommissionen sin rapport om utvecklingen på marknaden för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse.

Analysen i rapporten grundar sig på uppgifter som kommissionen får från nationella myndigheter som ansvarar för tillsyn av revision och från Europeiska konkurrensnätverket. Den information som samlas in från kvalitetssäkringssystemen hjälper till att mäta de nya revisionsreglernas effektivitet, både för investerarskydd och för offentlig tillsyn.

De tillgängliga uppgifterna visar en skiftande revisionsmarknad vad gäller såväl storlek som struktur i EU och bekräftar att marknaden för lagstadgade revisioner i företag av allmänt intresse förblivit relativt koncentrerad i de flesta medlemsstater.

Fortsatt hög koncentration eftersom de fyra stora fortfarande dominerar marknaden för lagstadgad revision av företag av allmänt intresse i de flesta medlemsstater. Det finns färre lagstadgade revisorer, revisionsföretag och antal företag av allmänt intresse i EU.

  • Det finns drygt 225 360 personer (år 2018) registrerade som lagstadgade revisorer i EU jämfört med 250 047 år 2015.
  • Revisionsföretag som granskar företag av allmänt intresse minskade också från 1 742 till 1 123 st under 2015-2018.
  • Antalet lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse minskade också med omkring en tredjedel under 2015–2018.

Marknadskoncentrationen

  • De fyra stora revisionsföretagen (PwC, Deloitte, KPMG och EY) har en genomsnittlig marknadsandel i EU på 70 % av all lagstadgad revision av företag av allmänt intresse. De har också en sammanlagd marknadsandel på omkring 85 % i segment som inte är kopplade till revisionsarbete (tillåtna icke-revisionstjänster till granskade företag och icke-revisionstjänster till andra företag.

Utmaningar och brister

  • De vanligaste problem som lyfts fram är brister i revisionsföretagens interna system för kvalitetskontroll (t.ex. brist på tillräckliga revisionsbevis och revisionsdokumentation), etik och oberoende, riskbedömning av uppdraget, analys av internkontrollsystemet, och värdering till verkligt värde och bedrägliga förfaranden.

Här hittar du EU-kommissionens rapport i sin helhet.