Kvalitetskontrollsrapporter

Revisorsinspektionen har publicerat tre rapporter avseende utförd kvalitetskontroll av KPMG när det gäller fyra personvalda auktoriserade revisorer i företag av allmänt intresse.

Kontrollerna har varit enbart uppdragsbaserade och har inte omfattat KPMG:s ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer.

Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i de utförda revisionsuppdragen överlag har varit tillfredsställande. Tag del av rapporterna i sin helhet här.