Värdegrund

Alla som jobbar inom statsförvaltningen omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt, oavsett yrkesroll och myndighet. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer:

Demokrati. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och ser till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet.

Legalitet. Vi måste känna till och följa de lagar och regler som gäller i vår verksamhet.

Objektivitet. Vi agerar sakligt och opartiskt och måste därför vara uppmärksamma på de intressekonflikter som kan uppstå.

Fri åsiktsbildning. Öppenhet och yttrandefrihet är grundläggande i en demokrati. Alla har som grundregel rätt till insyn i myndigheternas arbete. Det innebär att vi ska arbeta på ett öppet sätt för att den statliga verksamheten ska kunna granskas.

Respekt för alla människors lika värde, frihet och värdighet. Statliga tjänstemän ska behandla alla människor lika och med respekt. Det innebär att vi ansvarar för att inte tumma på de mänskliga fri- och rättigheterna samt att vi respekterar och skyddar människors personliga integritet.

Effektivitet och service. I staten ska vi förena effektivitet och resurshållning med service och tillgänglighet. Vi ska ge allmänheten information, vägledning och råd på ett enkelt och begripligt sätt samt så snabbt som möjligt.

Förutom den statliga värdegrunden har specifika värdeord internt tagits fram för myndigheten. Våra värden ska vara vägledande för vårt förhållningssätt, bemötande och agerande i olika situationer, både som individer och som organisation, såväl internt som externt. Vi vill att alla som kommer i kontakt med oss ska uppfatta oss som trovärdiga, relevanta och engagerade.

Hur vi tolkar och tillämpar våra värdeord har betydelse för hur vi genomför vårt uppdrag och hur effektivt vi uppnår våra mål. Det är viktigt för myndighets resultat och förtroende. Därför måste värdeorden ständigt levandegöras, diskuteras och utvecklas i den professionella dialogen.

Våra värden är T.R.E:

Trovärdighet

Vår personal har hög kompetens och lång erfarenhet inom vårt verksamhetsområde. Vi arbetar ansvarstagande och med hög integritet. Vårt arbete genomsyras av noggrann analys och planering. I vårt möte med omvärlden har vi i åtanke att vi alla är företrädare för myndigheten.

Relevans

Vi utför vårt uppdrag och arbetar såväl internt som externt med fokus på risk och väsentlighet. Vi är öppna för nya intryck och utvecklar aktivt vår verksamhet för att den ständigt ska vara aktuell. Vi strävar efter att vara en modern och attraktiv myndighet. Vi följer frågor som är viktiga för branschen och deltar aktivt i utvecklandet av god revisors- och revisionssed.

Engagemang

Vi ser till att vara väl förberedda och hålla en hög ambitionsnivå i allt vi företar oss för att nå upp till de höga krav som ställs på oss i egenskap av expertmyndighet. Vi drivs av en vilja att påverka vårt verksamhetsområde.