Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 14 juni 2019

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 14 juni 2019 och avgjorde då fem tillsynsärenden.

Vid sammanträdet meddelades varning i fyra ärenden och erinran i ett ärende. 

I ett ärende, dnr 2017-1303, hade revisorn i två revisionsuppdrag varken till- eller avstyrkt fastställande av bolagens resultat- och balansräkningar. Revisorn hade i båda fallen på ett tidigt stadium varit medveten om förhållanden i bolagen som gjorde att det fanns risk för väsentliga fel på rapportnivå. Den uppföljning och planering av uppdragen som han genomförde och hans rapportering till bolagen skedde inte i sådan tid och på ett sådant sätt att det var möjligt att utreda och rätta de oklarheter och brister som kunde förväntas. Situationen var därmed inte av det särskilda slag som kunde motivera ett uttalande att varken till- eller avstyrka räkningarna.

Varning

Dnr 2017-1303

Dnr 2018-404

Dnr 2018-578

Dnr 2019-38

Erinran

Dnr 2018-1284