3. Praktisk utbildning

I revisorsutbildningen ska det ingå en praktisk utbildning.

Den praktiska utbildningen ska pågå under minst tre år och motsvara tre års heltidsarbete samt vara under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor. Utbildningen ska följa ett utbildningsprogram som görs upp mellan dig och din handledare. Utbildningen ska enligt föreskrifterna "ha varit allsidigt sammansatt. Den ska ha gett kunskap om revision i olika branscher. Utbildningen ska ha innehållit planering, utförande och rapportering av revisionsuppdrag. Särskild vikt ska ha lagts vid en revisors bedömningar och slutsatser samt de etiska regler som en revisor måste iaktta vid revisionsarbetet."

Om du har arbetat med revision eller redovisning utan att ha haft någon auktoriserad eller godkänd revisor som handledare anses inte detta vara praktisk utbildning.

Du hittar de fullständiga bestämmelserna i 4 § förordningen (1995:665) om revisorer och i 4-5 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) om
revisorsexamen.