Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen utövar tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag.

Tillsynsområdet, som är den enskilt största verksamheten vid Revisorsinspektionen, innefattar:

• Riskbaserad tillsyn: Utredningen görs baserat på identifierade och/eller misstänkta riskfaktorer efter anmälan eller genom att Revisorsinspektionen på eget initiativ öppnar ett ärende. Utredningen inom den riskbaserade tillsynen kan leda till att det blir aktuellt att meddela disciplinära åtgärder till enskilda revisorer eller registrerade revisionsbolag. Inom Revisorsinspektionen finns ett särskilt beslutsorgan, Tillsynsnämnden för revisorer, som bl.a. fattar beslut i frågor om disciplinära åtgärder.

• Kvalitetskontroll: Kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag är föremål för återkommande kvalitetskontroller. Dessa sker dels genom särskilda kvalitetskontrollen av företag av allmänt intresse, dels genom övrig kvalitetskontroll.

• Tematillsyn: Denna tillsynsform är riktad mot revisionsbranschen som helhet och mot ett specifikt område eller revisionsfråga. Vid en kvalitetskontroll eller riskbaserad tillsyn granskas ett specifikt revisionsföretags kvalitetssystem eller en enskild revisor. En tematillsyn omfattar däremot normalt flera revisionsföretag/revisorer i syfte att få en bättre helhetsbild samt kunna identifiera gemensamma utmaningar, ”best practice” eller ett förbättringsbehov för branschen.

Revisorsinspektionens samlade tillsynsverksamhet har stora möjligheter att hitta de brister i revisionskvalitet och yrkesetik som kan förekomma. Tillsynsverksamheten ska vara relevant, professionell och rättssäker.

 

Revisionochannangranskning Agaremedlemmar StyrelseVD RevisorA RevisorB Arsredovisning RevisorsinspektionenA RevisorsinspektionenB Redovisningskonsult