Kvalitetskontrollsrapport BDO

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget BDO AB och auktoriserade revisorer anställda där.

De ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer som har byggts upp inom BDO AB möter generellt kraven för att uppfylla gällande kvalitetsnormer. Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i de utförda revisionsupp­dragen överlag har varit tillfredsställande.

Revisorsinspektionen har dock identifierat vissa uppdragsspecifika granskningsbrister där revisionskvaliteten kan förbättras samt vissa brister i tillämpningen av gällande regelverk.

Tag del av rapporten i sin helhet här.