Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 17 september 2021 och avgjorde då fem ärenden

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fyra ärenden, varav en förenades med en sanktionsavgift, och erinran i ett ärende.

I ärendet 2020-874 behandlas en revisors uppdrag i en ekonomisk förening och i ett aktiebolag som hade vissa kopplingar. Revisionsarbetet uppvisade allvarliga brister på ett betydande antal punkter vilket också inneburit risker för berörda intressenter. I synnerhet medlemmarna i den ekonomiska föreningen har häri­genom gått miste om det skydd som de har haft anledning att räkna med att en revision genom en kvalificerad revisor skulle ge. Bristerna var så omfattande och djupgående att det fanns särskilda skäl att förena varningen med en sanktionsavgift på 60 000 kronor.

I ärendet 2020-1254 har en revisor för första gången kritiserats för bristande granskning i ett uppdrag som sakkunnigt biträde vid revisionen av en kommun. Revisorns uppdrag var att granska kommunens delårsrapport och årsredo­visning. Genom utredningen framkom även att revisorn hade fått i upp­gift av de förtroendevalda revisorerna att göra en fördjupad genomgång av hur kundfordringar och anläggningstillgångar som var föranledda av ett projekt påverkade redo­visningen för år 2019. Tillsynsnämnden fann att revisorns arbete utgjorde revisionsverksamhet och att revisorns arbete skulle bedömas mot International Standards on Auditing (ISA). Nämnden fann att revisorn hade brustit i sin granskning genom att dels inte vidta tillräckliga granskningsåtgärder, dels inte agera med den professionella skepticism som en yrkesrevisor ska iaktta. Revisorn meddelades därför en varning.

I ärendet 2020-1301 gavs revisorn en varning för ett flertal brister i revisionsarbetet avseende ett aktiebolag. En av bristerna avsåg att revisorn efter att ha accepterat revisionsuppdraget dröjde för länge med att vidta åtgärder enligt penningtvättslagen för att uppnå kundkännedom.

I ärendet 2021-261 hade en revisor avgett ett revisorsintyg för ett aktiebolag inom ramen för en skiljetvist. Av god revisionssed följer att en revisor som skriftligen intygar uppgifter i den handling som revisorn avger, måste vara tydlig med vilken typ av granskning som hans eller hennes yttrande eller uttalande baseras på och, i förekommande fall, med vilken grad av säkerhet som uttalandet görs. Det är annars svårt för en läsare att bedöma intygets värde. Den informationen saknades i det aktuella revisorsintyget. För detta meddelades revisorn en erinran.

Varning med sanktionsavgift

2020-874

Varning

2020-1254

2020-1301

2021-805

Erinran

2021-261