Tematillsyn

Vad är tematillsyn?

Tematillsyn blir en viktig del i Revisorsinspektionens förebyggande tillsyn och ett komplement till de övriga tillsynsformerna, kvalitetskontroller och riskbaserad tillsyn. Tematillsynen är riktad mot revisionsbranschen som helhet och mot ett specifikt område eller revisionsfråga.

Vid en kvalitetskontroll eller riskbaserad tillsyn granskas ett specifikt revisionsföretags kvalitetssystem eller en enskild revisor. En tematillsyn omfattar däremot normalt flera revisionsföretag/revisorer i syfte att få en bättre helhetsbild samt kunna identifiera gemensamma utmaningar, ”best practice” eller ett förbättringsbehov för branschen.

Vad är syftet med Revisorsinspektionens temagranskningar?

Tematillsynen är en viktig åtgärd i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed. Syftet är att på sikt höja revisionskvalitén och yrkesetiken genom att ge branschen vägledning inom det område som tillsynen avser. Syftet med tillsynen är inte att det ska leda till disciplinär åtgärd.

Hur bedriver Revisorsinspektionen sin tematillsyn?

Revisorsinspektionen planerar att genomföra i genomsnitt en tematillsyn per år. Det valda ämnet/området kommer att publiceras på Revisorsinspektionens webbplats. Beroende på valt tillsynsområde görs sedan ett urval av revisionsföretag/revisorer. Metoden för tillsynen anpassas efter området, men innehåller normalt en inledande problemkartläggning och därefter framtagande av granskningsprogram innan tillsynsteamet besöker revisionsföretagen.

Tematillsynen leds av en uppdragsledare som ansvarar för uppdraget. Tematillsynen omfattas, i likhet med Revisorsinspektionens övriga tillsynsverksamhet, av en intern kvalitetssäkringsprocess.

Hur presenteras resultaten?

Resultatet av en genomförd tematillsyn presenteras i en skriftlig rapport som publiceras på Revisorsinspektionens webbplats. Rapporten är anonymiserad så att information inte kan härledas till ett specifikt revisionsföretag eller revisor.