En oberoende utredning om hur revisionens kvalitet och effektivitet kan förbättras i UK

Den brittiska regeringen tillsatte i april 2019 en oberoende utredning, under ledning av Sir Donald Brydon, som skulle utvärdera hur revisionen fungerar i UK och vad revisionen borde omfatta i framtiden. Rapporten publicerades i december 2019. Brydon har lämnat förslag som behöver tas om hand av lagstiftaren och av den föreslagna nya tillsynsorganisationen ARGA (Audit, Reporting and Governance Authority). En uppföljning bör göras 2025 för att se hur rekommendationerna i Brydon rapporten och rapporterna från CMA (Competition and Market Authority) och Sir John Kingman har genomförts.

Utgångspunkten för rapporten är att revisionsmarknaden i UK inte fungerar tillräckligt bra. Det måste ske en grundläggande förändring av definitioner och förhållningssätt för att säkerställa att revisorer kan informera intressenterna såväl som att bekräfta och verifiera. Det har varit nödvändigt att se över mer än revisorernas verksamhet för att bedöma vad som kan förbättra förtroendet för revisionsmarknaden i sin helhet.

Några slutsatser och rekommendationer:

Rapporten belyser den växande utmaningen när det gäller att använda "true and fair" i revisionsberättelsen eftersom företagens redovisning i allt högre grad innebär användning av uppskattningar och bedömningar. Brydon föreslår att "true and fair" i brittisk bolagsrätt ersätts med termen "present fairly, in all material respects".

Revisorns ska ibland kunna lämna originalinformation (det vill säga information som inte företaget har publicerat) och som sannolikt kommer att ha en väsentlig inverkan på användarnas beslut. Detta borde gälla både i revisionsberättelsen och på årsstämman.

Styrelsen bör presentera ett flertal dokument för aktieägarna. Det gäller bl.a. en Audit and Assurance policy, en Risk report, ett Reciliance statement, ett Public Interest Statement och UK Internal Control Statement. Dokumenten kommer att öka transparensen samt ge aktieägarna större inflytande.

Styrelsen ska också publicera en rapport som beskriver de åtgärder de har vidtagit varje år för att förebygga och upptäcka väsentliga oegentligheter. En motsvarande ny skyldighet för revisorn blir att i sin rapport ange hur de har granskat styrelsens uttalande om väsentliga oegentligheter

När det gäller revisorerna så behöver revisionsföretagen säkerställa en tydlig åtskillnad mellan de som förhandlar om revisionsarvoden och det team som utför revisionen.

Rapporten heter Improving Audit Quality and Effectiveness, Report of the Independent Review into the Quality and Effectiveness of Audit December 2019 av Sir Donald Brydon. Rapporten omfattar 110 sidor + Appendix. Du kan ta del av rapporten i sin helhet genom följande länk:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/852960/brydon-review-final-report.pdf