Övriga kvalificerade revisorer

RI ska inom ramen för sin tillsynsverksamhet säkerställa att alla kvalificerade revisorer genomgår regelbunden kvalitetskontroll.

Branschorganisationen FAR utför löpande kvalitetskontroll av de medlemmar som är kvalificerade revisorer. RI kvalitetssäkrar FAR:s genomförda kvalitetskontroller genom att ta del av dokumentationen av ett antal genomförda kvalitetskontroller varje år.

Enligt en skriftlig överenskommelse mellan RI och FAR underrättas RI om de revisorer för vilka så allvarliga brister framkommit vid FAR:s medlemskontroll att de underkänts. FAR underrättar RI även om de medlemmar som vägrat att genomgå kvalitetskontroll. 

RI genomför också egna kvalitetskontroller av de revisorer som inte är medlemmar av FAR. För denna verksamhet anlitar RI vissa av FAR kvalitetskontrollanter. Dessa fakturerar RI enligt samma taxa och samma principer som tillämpas vid kvalitetskontroller genomförda via FAR. RI vidarefakturerar därefter de revisorer som har genomgått kvalitetskontroller.

Om det vid en genomförd kvalitetskontroll framkommer allvarligare brister i en revisors verksamhet öppnar RI ett disciplinärende för prövning av frågan om eventuell disciplinär åtgärd.

Överenskommelse om samarbete mellan RI och FAR om kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag.