Auktorisation

Om du har avlagt revisorsexamen med godkänt resultat kan du ansöka om att bli auktoriserad som revisor.

För att bli auktoriserad som revisor krävs att du:

  • yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet.
  • är bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES.
  • varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall eller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat.
  • har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten.
  • har avlagt revisorsexamen (eller lämplighetsprov) hos Revisorsinspektionen.
  • är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
  • under de fem år som närmast föregår ansökan har utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten. Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher.
  • inte är anställd någon annanstans än hos ett revisionsföretag eller s.k. ägarbolag.
  • har en försäkring med villkor som godkänns av Revisorsinspektionen.

Det går att ansöka om undantag från yrkesverksamhetskravet, bosättningskravet, timkravet, anställningsförbudet och försäkringskravet.

Om du tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor så finns det särskild information om detta här.

De fullständiga kraven återfinns i revisorslagen (2001:883) samt Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:3) om godkännande, auktorisation och registrering och 7-9 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Handläggningstiden för att bli auktoriserad revisor är högst två månader från att myndigheten har mottagit en komplett ansökan. Auktorisationen som revisor gäller alltid från och med den första dagen nästkommande månad. Revisorsinspektionen meddelar Bolagsverket att du har blivit auktoriserad revisor.

Ansökningsavgiften är 3 100 kr. För att ansöka om auktorisation använder du den här blanketten.

Läs gärna mer om auktorisation under Vanliga frågor och svar.