Auktorisation

Om du avlagt revisorsexamen med godkänt resultat kan du ansöka om att bli registrerad som auktoriserad revisor.

För att bli auktoriserad revisor krävs att sökanden:

  • yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet
  • är bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz
  • varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall eller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat
  • har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten
  • har avlagt revisorsexamen hos RI
  • är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet
  • under de fem år som närmast föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 timmar. Mer än 750 av dessa timmar ska ha avsett juridiska personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska revideras av fysiska eller juridiska personer som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten. Uppdragen ska ha omfattat revisionsklienter inom olika branscher.
  • Om det finns särskilda skäl får RI bevilja undantag från yrkesverksamhets- och bosättningskravet.

De fullständiga kraven återfinns i revisorslagen (2001:883) samt RI:s föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering.

Handläggningstiden för att bli auktoriserad revisor är högst två månader från att RI har mottagit en komplett ansökan. Registreringen som auktoriserad revisor gäller från och med den första i varje månad. RI meddelar Bolagsverket att du blivit auktoriserad revisor.

Om du har avlagt revisorsexamen för att bli godkänd revisor enligt äldre bestämmelser så uppfyller din examen kraven för att du ska bli auktoriserad revisor idag.

Ansökningsavgiften är 3 100 kr.

För ansökan om auktorisation använder du den här blanketten.