Auktorisation

Här hittar du information om vilka krav som gäller för auktorisation av revisorer.

För att bli auktoriserad som revisor krävs att du:

  • har avlagt revisorsexamen (eller lämplighetsprov) hos Revisorsinspektionen.
  • yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet.
  • är bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES.*
  • varken är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, är förbjuden att lämna juridisk eller ekonomisk biträde i vissa fall eller är föremål för motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat.
  • har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet.
  • är redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
  • inte är anställd någon annanstans än hos ett revisionsföretag eller s.k. ägarbolag.
  • har en försäkring som uppfyller kraven i 5 § förordningen (1995:665) om revisorer.

*För en revisor som den 17 juni 2016 var bosatt i Schweiz eller som vid den tidpunkten innehade ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i Schweiz, gäller särskilda övergångsbestämmelser. Kontakta Revisorsinspektionen för mer information.

Det går att ansöka om undantag från yrkesverksamhetskravet, bosättningskravet, anställningsförbudet och försäkringskravet.

Om du tidigare har varit auktoriserad eller godkänd revisor och vill återkomma till yrket så finns det särskild information om detta.

De fullständiga kraven återfinns i revisorslagen (2001:883) samt Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2019:1) om auktorisation och godkännande och 15 och 16 §§ Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Handläggningstiden för en ansökan om auktorisation är högst två månader från att myndigheten har mottagit en komplett ansökan. Ett beslut om auktorisation skickas till din e-post- eller folkbokföringsadress och en auktorisation gäller alltid från och med den första dagen nästkommande månad. Revisorsinspektionen meddelar Bolagsverket att du har blivit auktoriserad.

Ansökningsavgiften är 3 400 kr. I samband med att Revisorsinspektionen har mottagit din ansökan om auktorisation skickas en faktura för ansökningsavgiften till din hemadress (Skatteverkets folkbokföringsregister). För att ansöka om auktorisation använder du våra e-tjänster. Ansökan skickas med fördel med e-post, den kan också skickas med brev. 

Du hittar ytterligare information om auktorisation under Vanliga frågor och svar

Skriftlig beskrivning av grafiskt schema över auktorisationssystemet