Disciplinärenden

RI ska ingripa mot revisorer som förfar oredligt, som utför ett bristfälligt arbete, som äventyrar sitt oberoende eller som av andra skäl inte är lämpliga att utöva revisionsverksamhet.

Vad är ett disciplinärende?

För det fall RI finner att det finns skäl att ställa frågor till en revisor om exempelvis kvaliteten i revisionsverksamheten eller rörande yrkesetik, inleder myndigheten ett disciplinärende. Att ett sådant ärende öppnas innebär inte att RI har tagit ställning till att det finns kritiserbara omständigheter utan endast att det finns skäl att närmare undersöka omständigheterna i det enskilda fallet. Det är inte ovanligt att RI efter utredning avskriver ett öppnat disciplinärende med konstaterandet att vad som har framkommit i ärendet inte föranleder myndigheten att vidta ytterligare åtgärder.

Hur ett disciplinärende inleds

Ett disciplinärende inleds ofta genom att RI får in en anmälan mot en revisor från t.ex. en privatperson, ett företag eller en annan myndighet. Trots underliggande anmälan anses RI öppna disciplinärendet ex officio, dvs. på eget initiativ. RI kan även öppna disciplinärenden mot revisorer utan att det har kommit in anmälningar t.ex. på grund av underrättelser från Skatteverket, uppgifter i massmedia eller på grund av uppgifter som har framkommit i samband med RI:s kvalitetskontroll eller riskbaserade tillsyn. Läs mer om riskbaserad tillsyn och kvalitetskontroll.

Anmälan mot en revisor

En anmälan mot en revisor bör vara skriftlig. Den kan skickas till RI med brev, fax eller via e-post. Det finns inte någon särskild blankett för anmälningar mot revisorer. En anmälan bör innehålla uppgifter om vilken revisor anmälan gäller, en beskrivning av ärendet eller händelseförloppet och uppgifter om på vilket sätt anmälaren anser att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter. Det bör också framgå vilken tidsperiod anmälan gäller eftersom RI normalt inte kan pröva omständigheter som ligger mer än fem år tillbaka i tiden räknat från det att revisorn fick underrättelse i ärendet. Om RI bedömer att anmälarens uppgifter bör utredas närmare öppnar RI ett disciplinärende mot revisorn.

RI:s utredning

RI:s handläggning av disciplinärenden är normalt skriftlig. När RI har fått in en anmälan och öppnat ett disciplinärende skickas handlingarna i ärendet till revisorn för yttrande. När revisorn har yttrat sig tar RI ställning till om ärendet är färdigutrett eller om det behövs någon ytterligare utredning, t.ex. att revisorn besvarar kompletterande frågor. RI kan också ge anmälaren tillfälle att lämna kompletterande uppgifter och synpunkter. När ärendet är färdigutrett meddelar RI beslut. Om det inte kan visas att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter avskriver RI ärendet. Om RI finner att det är utrett att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter meddelar RI revisorn en disciplinär åtgärd; som kan vara erinran, varning eller upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation.

En erinran innebär ett påpekande om att revisorn inte har följt god revisorssed eller god revisionssed. Varning används för åsidosättanden som är så allvarliga att de, om de upprepas, kan antas leda till att revisorns godkännande eller auktorisation upphävs.

Här går det att söka bland tidigare disciplinbeslut.

Överklagande av RI:s beslut

En revisor som meddelas en disciplinär åtgärd kan överklaga RI:s beslut till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen).

Om RI beslutar att avskriva ett disciplinärende kan det beslutet inte överklagas.

Den som har anmält en revisor anses inte vara part i ärendet eftersom RI anses handla ex officio i sina ärenden. Anmälaren anses inte heller i övrigt ha något sådant intresse i saken att han eller hon har rätt att överklaga RI:s beslut.