Riskbaserad tillsyn

Revisorsinspektionen ska ingripa mot revisorer som förfar oredligt, som utför ett bristfälligt arbete, som äventyrar sitt oberoende eller som av andra skäl inte är lämpliga att utöva revisionsverksamhet.

Vad är riskbaserad tillsyn?

Om Revisorsinspektionen anser att det finns skäl att ställa frågor till en revisor om exempelvis kvaliteten i revisionsverksamheten eller rörande yrkesetik, inleder myndigheten ett ärende inom den riskbaserade tillsynen (tillsynsärende). Att ett sådant ärende öppnas innebär inte att myndigheten har tagit ställning till att det finns kritiserbara omständigheter utan endast att det finns skäl att närmare undersöka omständigheterna i det enskilda fallet. Det är inte ovanligt att Revisorsinspektionen efter utredning konstaterar att det som har kommit fram i tillsynsärendet inte föranleder myndigheten att vidta ytterligare åtgärder och därför skriver av ärendet.

Hur ett tillsynsärende inleds

Ett tillsynsärende inleds ofta genom att Revisorsinspektionen får in en anmälan mot en revisor t.ex. från en privatperson, ett företag eller en myndighet. Det öppnas även ett tillsynsärende när Revisorsinspektionen, via FAR:s kvalitetsnämnd, får information om revisorer som har underkänts vid omkontroll i byråernas interna kvalitets­kontroll och där kvarstående brister är allvarliga. Även frågor som uppstår i samband med att kvalificerade revisorer ansöker om förnyelse av sitt godkännande/auktorisation som revisor kan leda till att det öppnas ett tillsynsärende.

Trots underliggande anmälan anses Revisorsinspektionen öppna tillsynsärendet ex officio, dvs. på eget initiativ. Revisorsinspektionen kan även öppna tillsynsärenden mot revisorer utan att det har kommit in anmälningar t.ex. på grund av underrättelser från Skatteverket, uppgifter i massmedia eller på grund av uppgifter som har framkommit i samband med myndighetens kvalitetskontroll.  Läs mer om kvalitetskontroll.

Anmälan mot en revisor

En anmälan mot en revisor bör vara skriftlig. Den kan skickas till Revisorsinspektionens med brev eller via e-post. Det finns inte någon särskild blankett för anmälningar mot revisorer. En anmälan bör innehålla uppgifter om vilken revisor som anmälan gäller, en beskrivning av ärendet eller händelseförloppet och uppgifter om på vilket sätt anmälaren anser att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter. Det bör också framgå vilken tidsperiod anmälan gäller, eftersom myndigheten normalt inte kan pröva omständigheter som ligger mer än fem år tillbaka i tiden räknat från det att revisorn fick underrättelse i ärendet. Om Revisorsinspektionen bedömer att anmälarens uppgifter bör utredas närmare öppnar myndigheten ett tillsynsärende.

Revisorsinspektionens utredning

Revisorsinspektionens handläggning av tillsynsärenden är normalt skriftlig. När Revisorsinspektionen har fått in en anmälan och öppnat ett ärende skickas handlingarna till revisorn för yttrande. När revisorn har yttrat sig tar inspektionen ställning till om ärendet är färdigutrett eller om det behövs någon ytterligare utredning, t.ex. att revisorn besvarar kompletterande frågor. Myndigheten kan också ge anmälaren tillfälle att lämna kompletterande uppgifter och synpunkter. När ärendet är färdigutrett fattar Revisorsinspektionens beslut. Om utredningen inte har klarlagt att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter skrivs ärendet av. Om Revisorsinspektionen finner att det är utrett att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter meddelas revisorn en disciplinär åtgärd; som kan vara erinran, varning eller upphävande av revisorns godkännande eller auktorisation. Beslut om disciplinära åtgärder fattas av Tillsynsnämnden för revisorer.

En erinran innebär ett påpekande om att revisorn inte har följt god revisorssed eller god revisionssed. Varning används för åsidosättanden som är så allvarliga att de, om de upprepas, kan antas leda till att revisorns godkännande eller auktorisation upphävs.

Här går det att söka bland tidigare disciplinbeslut.

Överklagande

En revisor som meddelats en disciplinär åtgärd kan överklaga Revisorsinspektionens beslut till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen).

Om Revisorsinspektionen beslutar att skriva av ett tillsynsärende kan det beslutet inte överklagas.

Den som har anmält en revisor anses inte vara part i ärendet eftersom Revisorsinspektionen handlar ex officio i sina ärenden. Anmälaren anses inte heller i övrigt ha något sådant intresse i saken att han eller hon har rätt att överklaga Revisorsinspektionens beslut.

 

Läs gärna mer om riskbaserad tillsyn under Vanliga frågor och svar.