Kvalitetskontrollsrapport EY

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget EY och auktoriserade revisorer anställda där.

De ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer som har byggts upp inom EY möter generellt kraven för att uppfylla gällande kvalitetsnormer. Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i de utförda revisionsupp­dragen överlag har varit tillfredsställande.

Revisorsinspektionen har dock identifierat vissa uppdragsspecifika granskningsbrister där revisionskvaliteten kan förbättras.

Tag del av rapporten i sin helhet här.