Remissyttrande - Bolag och brott

Revisorsinspektionen har yttrat sig över betänkandet Bolag och brott - några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34)

 

Myndigheten har inget att erinrna mot förslagen i betänkandet. De synpunkter som lämnas avser utmaningen i kompetensförsörjningen vid ett eventuellt återinförande av revisionsplikten. Yttrandet kan läsas här.