CEAOB lämnar förslag på åtgärder för att stärka revisionen inom EU

En arbetsgrupp inom CEAOB har tagit fram förslag till olika åtgärder för att stärka revisionen inom EU. Bland förslagen kan nämnas en stärkt roll för CEAOB, att europeiska kommissionen antar revisionsstandarder som ska gälla inom hela EU och ytterligare harmoniseringsåtgärder.

Promemorian gavs in till europeiska kommissionen i februari. En sammanfattning av den går att läsa här.