De mindre revisionsföretagens förutsättningar

Nya regelverk, högre krav på kunskap och kvalitet, bristande attraktivitet för yrket samt investeringar i ny teknologi och metodik kan innebära både för- och nackdelar för de mindre revisionsföretagen. Revisorsinspektionen har mot denna bakgrund bedrivit ett projekt i syfte att öka kunskapsläget om förutsättningarna för dessa företag.

Revisorer och revisionsbranschen som helhet befinner sig i en tid av stor förändring. Mer avancerade IT-verktyg blir en betydelsefull del av revisionen. Nya regelverk ställer krav på att revisorer kan leverera nya tjänster vilket i sin tur kräver nya kompetenser till exempel granskning av hållbarhetsrapportering och ISA för LCE. De större revisionsföretagen har också i många fall valt att lämna de mindre orterna samtidigt som trenden över tid är att antalet revisorer minskar, vilket på sikt kan leda till resursbrist.

Revisorsinspektionen har inom ramen för projektet genomfört rundabordssamtal med företrädare för små och medelstora revisionsföretag för att få en bättre bild av hur dessa ser på situationen. Samtal hölls vid fem tillfällen, dels på plats i Jönköping, Stockholm och Falun, dels digitalt med revisorer från Skellefteå och Malmö och näraliggande orter. Totalt deltog ett 20-tal revisorer från 18 revisionsföretag.

De mindre revisionsföretagen är inte någon homogen grupp, varken till storlek, organisation eller inriktning. Utifrån samtalen kan inspektionen också konstatera att upplevelserna och åsikterna varierar mycket men att revisionsföretagets storlek verkar innebära utmaningar vad gäller att kunna hantera framför allt kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Bristen på konkurrerande revisionsverktyg på den öppna marknaden upplevs också, för såväl små som medelstora revisionsföretag, som ett problem.

Samtalen och projektet har uppskattats av såväl branschen som helhet som av de deltagande byråerna och inspektionen har fått ta del av värdefull information.