Budgetunderlag 2025-2027

Budgetunderlaget för åren 2025 - 2027 är lämnat till regeringen.

Revisorsinspektionen lämnar varje år ett budgetunderlag till regeringen. I underlaget redovisar myndigheten sin uppfattning om vilken verksamhet som ska genomföras de kommande åren och vad den beräknas kosta. Vidare lämnas förslag till finansiering av verksamheten och planerade investeringar. Revisorsinspektionen finansieras i sin helhet av avgifter.

Tillsammans med myndighetens årsredovisning ligger budgetunderlaget till grund för regeringens arbete med nästa års statsbudget och regleringsbrev.

Viktigaste budskapen i budgetunderlaget

Ett viktigt fokus för Revisorsinspektionen de kommande åren är att öka attraktiviteten för yrket, bedriva en relevant tillsyn samt vara en välskött myndighet.

  • Implementeringen av nya regler om granskning av hållbarhetsredovisning kommer ställa nya krav på myndighetens examinations-, tillstånds- och tillsynsverksamhet. Myndigheten behöver uppdatera och anpassa revisorsprovet, våra system och processer till de nya förutsättningarna.
  • Kampen mot den ekonomiska brottsligheten är fortsatt en viktig fråga. Inom tillsynsarbetet kommer frågorna om penningtvätt och ekonomisk brottslighet att vara prioriterade. Arbetet ska även vara inriktat på att öka medvetenheten bland revisorer om olika brottsupplägg för att hindra att revisorer utnyttjas inom ekonomisk brottslighet.
  • Omvärlden utvecklas snabbt och nya tekniska lösningar, ger bättre möjligheter för effektivare och säkrare hantering för myndigheten och våra målgrupper. Nyttjande av ny teknik samt förnyad upphandling av befintligt systemstöd kommer att vara nödvändigt under de kommande tre åren. Detta avser bland annat vårt dokument- och ärendehanteringssystem, intranät och externa hemsida, systemstöd inom kvalitetskontrollen och genomförandet av revisorsprovet. 

Den 1 januari år 2022 höjdes avgifterna för ansökningsavgifter för prövning av auktorisation, godkännande eller registrering av revisionsbolag samt årsavgiften för revisorer och registrerade revisionsbolag. För år 2025 planeras en höjning av avgiften för särskild kvalitetskontroll och för år 2026 en höjning av avgiften för revisorsprovet.