Årsredovisningen 2018

Revisorsinspektionen överlämnar årsredovisningen för 2018 till regeringen.

Revisorsinspektionen i korthet år 2018

Revisorsinspektionens uppdrag är både utmanande och komplext. Vi ska utöva tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsföretag, samtidigt som vi examinerar och auktoriserar revisorer. Vi ska säkerställa att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet och som därtill lever upp till högt ställda yrkesetiska krav. Sammantaget skapar detta grunden till en stark revisorskår i Sverige som åtnjuter ett högt förtroende i näringsliv och samhälle.

Nedan redovisas en sammanfattning av Revisorsinspektionen ur tre perspektiv – ekonomi, medarbetare och verksamhet för åren 2018 - 2016.

Väsentliga resultat

  • Infört nya utbildningskrav för att få avlägga revisorsexamen. Ett viktigt steg för att möta förändrade behov av delvis annan kompetens och synen på utbildningskrav för framtidens revisorer.
  • Effektivare arbetssätt som stöder den professionella utvecklingen genom att utnyttja ny teknik och satsa på förenkling, samordning och rätt ambitionsnivå. Resultatet är kortare handläggningstider för disciplinärenden, 84 % handläggs inom 12 månader, samt fortsatt låga ärendebalanser.
  • Fortsatta diskussioner med revisionens intressenter kring den framtida revisionens innehåll och inriktning. Två seminarier har genomförts under året. Det första på temat ”Revisionens nytta och relevans – beställarnas förväntningar” som genomfördes tillsammans med riksdagens finansutskott och Riksrevisionen. Det andra på temat ”Yrkets attraktionskraft - behov att förändra kraven för auktorisation”.
  • Ökad digitalisering och informationsdelning internt och externt genom nytt intranät, förbättrat praxissök samt stärkt närvaro på sociala medier.
  • Den nya tillsynsformen, riskbaserad tillsyn, har fungerat väl och blivit bra mottagen av branschen.
  • Kvalitetskontroller har genomförts enligt plan och tidigare års långa handläggningstider har gått ner kraftigt och ligger i år på mellan 42–126 dagar, beroende på storleken på revisionsföretaget och antalet granskade uppdrag.

Ekonomiskt resultat

Årets resultat visar ett underskott på -2 429 tkr och myndighetskapitalet uppgår nu till 8 365 tkr.

De senaste årens negativa resultat är resultaten av en medveten planering för att få ner myndighetskapitalet som legat på en för hög nivå. För att få ner det höga myndighetskapitalet beslutades att för åren 2017 och 2018 tillfälligt sänka den särskilda årsavgiften för kvalitetskontrollen, sänkningen motsvarar ca 1 900 tkr per år.

Resultatet av utvecklingsarbetet

Vårt utvecklingsarbete har också visat på behovet av större och än mer genomgripande förändringar. Svensk särreglering har tillkommit i en tid då förutsättningarna för revisionen var annorlunda än nu. Globalisering och nya förväntning ställer andra krav på revisorerna och tillsynen än vad den gjorde igår. Revisorsinspektionen avser att under år 2019 återkomma till regeringen med förslag till åtgärder.

Läs årsredovisningen i sin helhet här.