2013

Betänkandet Näringsförbud tillsyn och effektivitet (SOU 201284)

Europeiska kommissionens förslag; Proposal for a Council Directive implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax, COM(2013) 71 final

Fastighetsmäklarinspektionens konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansdepartementets promemoria Statligt stöd vid korttidsarbete -en ny åtgärd vid djupa kriser (Ds 201259)

Finansinspektionens Remiss Förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder och ändrade fondföreskrifter m.m.

Finanskriskommitténs delbetänkande Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU 2013-6)

Justitiedepartementets promemoria Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering (Ds 201331)

Livförsäkringsutredningens betänkande Förstärkt försäkringstagarskydd

Utbildningsdepartementets promemoria Högskolestiftelser- en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 201349)

Utkast till lagrådsremiss Sekretess i det internationella samarbetet