Regelverk

I RI:s verksamhet aktualiseras och tillämpas flera olika regelverk.

Lagar och förordningar

De grundläggande bestämmelserna om auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag finns i revisorslagen (2001:883) och i förordningen (1995:665) om revisorer.

I förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen finns bestämmelser som reglerar RI:s verksamhet.

Bestämmelser om revision finns i ett stort antal författningar, exempelvis aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och revisionslagen (1999:1079).

Utöver dessa författningar tillämpar RI annan lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet, exempelvis förvaltningslagen (1986:223) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sedan den 17 juni 2016 är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse tillämplig i Sverige. EU-förordningen går att hämta här

Enligt EU:s revisorsförordning Artikel 30 p 9 så får CEAOB (Committee of  European Auditing Oversight Bodies) anta icke-bindande riktlinjer eller uttalande avseende förordningen och som ska offentliggöras av EU-kommissionen. Dessa kan liknas vid allmänna råd.

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 4 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/180921-ceaob-monitoring-fee-cap-non-aduit-services_en eller här.

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS)

RI utfärdar föreskrifter som publiceras i Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS). För närvarande gäller följande föreskrifter.

RIFS 2018:1

Föreskrifter om revisorsexamen.

RIFS 2018:2

Föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

RIFS 2018:3

Föreskrifter om auktorisation, godkännande och registrering.

Samtliga ändringar av RI:s föreskrifter och tidigare gällande föreskrifter finns listade i kronologisk ordning på den här sidan.

Föreskrift rörande arkivhantering

RA-MS 2008:5
Riksarkivets föreskrift om hantering av provsvar (PDF).