Regelverk

I RI:s verksamhet aktualiseras och tillämpas flera olika regelverk.

Lagar och förordningar

De grundläggande bestämmelserna om auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag finns i revisorslagen (2001:883) och i förordningen (1995:665) om revisorer.

I förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen finns bestämmelser som reglerar RI:s verksamhet.

Bestämmelser om revision finns i ett stort antal författningar, exempelvis aktiebolagslagen (2005:551), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och revisionslagen (1999:1079).

Utöver dessa författningar tillämpar RI annan lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet, exempelvis förvaltningslagen (1986:223) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Sedan den 17 juni 2016 är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse tillämplig i Sverige. EU-förordningen går att hämta här

Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS)

RI utfärdar föreskrifter som publiceras i Revisorsnämndens författningssamling (RNFS). För närvarande gäller följande föreskrifter. De visas här med samtliga ändringar införda i den ursprungliga texten. Samtliga föreskrifter är skapade i PDF-format.

RNFS 1996:1
Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov

RNFS 2001:2
Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet

RNFS 2001:3
Revisorsnämndens föreskrifter om godkännande, auktorisation och registrering

Samtliga Revisorsnämndens föreskrifter finns även listade i kronologisk ordning:
Revisorsnämndens föreskrifter i kronologisk ordning

Föreskrift rörande arkivhantering

RA-MS 2008:5
Riksarkivets föreskrift om hantering av provsvar (PDF).