Regelverk

I Revisorsinspektionens verksamhet aktualiseras och tillämpas flera olika regelverk.

Om myndigheters verksamhet

Revisorsinspektionen tillämpar lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet, exempelvis förvaltningslagen (2017:900) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om Revisorsinspektionens verksamhet

Bestämmelser om Revisorsinspektionens verksamhet finns i revisorslagen (2001:883), förordningen (1995:665) om revisorer och i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen .


Riksarkivets föreskrift om hantering av provsvar RA-MS 2013:60.

Om auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag

De grundläggande bestämmelserna om auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag finns i revisorslagen (2001:883) och i förordningen (1995:665) om revisorer.

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS)

Myndigheten utfärdar föreskrifter som publiceras i Revisorsinspektionens författningssamling (RIFS). För närvarande gäller nedanstående föreskrifter. Samtliga ändringar av myndighetens föreskrifter och tidigare gällande föreskrifter finns också listade i kronologisk ordning på den här sidan.

RIFS 2018:1
Föreskrifter om revisorsexamen.

RIFS 2018:2
Föreskrifter om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

RIFS 2019:1
Föreskrifter om auktorisation och godkännande

RIFS 2021:1
Föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

Revisorsinspektionens allmänna uttalanden

Som ett komplement till myndighetens föreskrifter och specifika uttalanden i enskilda tillsynsärenden avger Revisorsinspektionen allmänna uttalanden. Dessa är rekommendationer som närmare tydliggör tillämpningen av en regel samt anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. Här hittar du de uttalanden som myndigheten lämnat.

Om revision

Bestämmelser om revision finns i ett stort antal författningar, exempelvis aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och revisionslagen (1999:1079).

Om revision av företag av allmänt intresse (i tillägg till ovan Om revision)

EU-direktiv och förordning

I juni 2016 trädde lagar avseende revision av företag av allmänt intresse i kraft i hela EU, dels genom en direktverkande förordning, dels genom ett direktiv som infördes i medlemsländernas nationella lagstiftning.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG Lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning (senast ändrat genom direktiv 2014/56/EU) går att hämta via länken https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0043&from=EN

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse är direktverkande och går att hämta via länken https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0537&from=SV

CEAOB:s allmänna råd

Enligt EU:s revisorsförordning Artikel 30 p. 9 så får CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) anta icke-bindande riktlinjer eller uttalanden avseende förordningen och direktivet. Dessa kan liknas vid allmänna råd och offentliggörs av EU-kommissionen.

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 4 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/180921-ceaob-monitoring-fee-cap-non-aduit-services_en eller här.

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Duration of the audit engagement. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 17 och 41 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-audit-engagements-duration_en eller här.

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Guidelines on auditors’ involvement on financial statements in ESEF. Dokumentet, som ger vägledning för de medlemsstater inom EU där det finns en rättslig skyldighet för revisorer att granska finansiella rapporter i ESEF-formatet, finns tillgängligt på  https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-auditors-involvement-financial-statements_en eller här.

Finansinspektionens tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

Enligt EU:s revisorsförordning så ska respektive land ange vilka behöriga myndigheter som ska utöva tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision. I Sverige så är det Revisorsinspektionen och Finansinspektionen som utgör de behöriga myndigheterna. I 5 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision anges när Finansinspektionen får ingripa mot ett företag av allmänt intresse: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016429-om-tillsyn-over-foretag-av-allmant_sfs-2016-429