2014

Arbetsdepartementets betänkande av Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm

EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut

EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP 2)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om enmansbolag

FARs promemoria om ändring i en av aktiebolagslagens jävsbestämmelser

Finansdepartementets promemoria Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier

Finansinspektionens remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Finansinspektionens remiss av förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt nya regler om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

Justitiedepartementets delbetänkande Genomförande av EUs nya redovisningsdirektiv (SOU 201422)

Slutbetänkandet av Tjänstepensionsföretagsutredningen - En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 201457)

Slutbetänkandet Resolution -En ny metod för att hantera banker i kris (SOU 201452)

Yrkeskvalifikationsdirektivet -ett samlat genomförande (SOU 201419)