2. Obligatoriska ämnesområden

I revisorsutbildningen ska det ingå avklarade studier inom obligatoriska ämnesområden.

I den teoretiska utbildningen ska följande ämnesområden ha studerats
med godkänt resultat:


1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper,
2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och
koncernredovisning,
3. internationella redovisningsstandarder,
4. räkenskapsanalys,
5. intern redovisning och ekonomistyrning,
6. riskhantering och intern kontroll,
7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande,
8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer,
9. internationella revisionsstandarder, och
10. yrkesetik och oberoende.

Ämnesområdena ska ha studerats i en stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och får ha studerats integrerade i andra ämnen. För dig som endast har studerat utanför EES-området innebär det att du måste komplettera med studier i ämnesområdena 1-10.

De ämnesområden som anges i första stycket 1–5 ska ha studerats vid universitet eller högskola. Om du läst kurser som innehåller redovisning, finansiering och ekonomistyrning så täcks vanligtvis ämnesområde 1–5.

De ämnesområden som anges i första stycket 6–10 ska ha studerats vid revisionsföretag, universitet eller högskola. Revisionsföretaget måste i så fall ha en av Revisorsinspektionen godkänd utbildningsplan. En förteckning över revisionsföretag med godkänd utbildningsplan hitta du längst ned på den här länkade sidan

Om du ska skriva provet före år 2025 kan du om du vill använda de äldre utbildningskraven.

Du kan läsa mer i Revisorsinspektionens föreskrifter om Revisorsexamen (RIFS 2018:1).